Ik ben ketenpartner

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden (RCN) voert de nazorg aan ex-gedetineerde burgers uit namens acht gemeenten in Kennemerland. Samenwerking met de ketenpartners is hierbij van groot belang. Want wij willen voorkomen dat bestaande trajecten stoppen, gedetineerden hun onderdak verliezen of schulden oplopen.

In het landelijke bestuurlijk akkoord Kansen bieden voor re-integratie staat de rol van de gemeente bij re-integratie van ex-gedetineerden beschreven.

Wat is nazorg?

Personen die in detentie komen, kampen vaak met meer problemen tegelijk. Zo heeft een groot deel schulden en geen werk. Maar ook verslaving, psychische problemen of een verstandelijke beperking komen voor. Daarnaast zorgt de detentie zelf ook voor schade: iemand verliest zijn of haar onderdak, schulden lopen op en hulpverlening stopt.

Een ex-gedetineerde is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie in de maatschappij. Sommige gedetineerden hebben hier echter ondersteuning bij nodig. Een gedetineerde kan in dat geval gebruik maken van vrijwillige nazorg. Nazorg richt zich op een aantal basisvoorwaarden:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • huisvesting of onderdak
  • werk en inkomen (inclusief scholing en dagbesteding)
  • aanpak van schuldproblematiek
  • zorg en begeleiding
  • sociaal netwerk

Bekijk ook dit filmpje met uitleg over nazorg of deze infographic van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Wat doet het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Kennemerland?

Nazorg begint tijdens detentie
Het RCN is van mening dat nazorg vanaf de eerste dag van detentie begint. Daarom bezoeken wij zo veel mogelijk gedetineerden al tijdens detentie. Zo horen wij tijdig of er problemen zijn en welke ondersteuning nodig is. Wij werken hierbij samen met de casemanager van de Penitentiaire Inrichting en de reclassering.

Al tijdens detentie regelt het RCN bepaalde zaken samen met de gedetineerde. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven voor huisvesting, het tijdelijk opschorten van de uitkering, inventariseren van schulden of ondersteunen van achterblijvers. Zo nemen wij zo veel mogelijk drempels weg die een soepele terugkeer in de samenleving in de weg staan.

Trajectbegeleiding
Na vrijlating kunnen ex-gedetineerden uit Haarlem en de IJmond bij het RCN terecht voor hands-on trajectbegeleiding. Een trajectbegeleider ondersteunt daar, waar de ex-gedetineerde cliënt ondersteuning bij vraagt. Trajectbegeleiding is vrijwillig, outreachend en werkt zonder indicatie. Voor (ex-)gedetineerden bestaat een flyer waarin het aanbod beschreven staat.   

Hoe werken we samen met ketenpartners?
Regelmatig zijn bij (ex-)gedetineerde burgers diverse ketenpartners betrokken. Niet alleen de reclassering en de Penitentiaire Inrichting, maar bijvoorbeeld ook een uitkeringsinstantie, de GGZ, bewindvoerder of een dagbestedingsplek.

Samenwerking rondom de (ex-)gedetineerde is belangrijk. Wij willen voorkomen dat bestaande trajecten stoppen, gedetineerden hun onderdak verliezen of schulden oplopen. Als een ketenpartner al vóór detentie betrokken is, helpen we de zorg, huisvesting of financiële verplichtingen zo goed mogelijk te laten doorlopen. In de factsheet ‘Een client in detentie – wat nu?’ staat meer informatie wat het RCN kan betekenen voor ketenpartners.

Daarnaast adviseert en ondersteunt het RCN ketenpartners bij hun aanbod en activiteiten voor ex-gedetineerden. Zo geeft het RCN bijvoorbeeld voorlichting aan medewerkers in het Sociaal Domein, nemen we deel aan diverse overlegvormen en zijn we regelmatig te vinden op de diverse locaties van onze ketenpartners.    

Meer weten?

Samenwerking rondom de (ex-)gedetineerde is belangrijk. Lees hier hoe het Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden ketenpartners adviseert en ondersteunt.

Ketenpartners